W ostatnią sobotę, 10 lipca br. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Obrady otworzył Naczelnik jednostki dh Tomasz Rykaczewski. Przywitał zaproszonych gości: dh Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP, dh st. kpt.  Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego Związku OSP RP i przedstawiciela Komendanta Powiatowego PSP w Iławie, Pana Mariana Golder – Radnego Powiatu Iławskiego, Pana Tomasza Golder – Radnego Gminy Lubawa i Sołtysa Czerlina, członków Rady Sołeckiej Omula wraz z Panem Piotrem Kuczyńskim – Sołtysem, Pana Marcina Deka – pracownika Urzędu Gminy Lubawa, oraz druhów z jednostki.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Eugeniusz Klejna a Protokolantem dh Piotr Kuczyński.

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W roku 2020 zostały pozyskane środki finansowe na zakup nowego sprzętu, ubrań i butów specjalistycznych. Przeprowadzono także prace remontowe i porządkowe w remizie. W podsumowaniu swojego sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki. W głosowaniu jawnym zostało jednomyślnie udzielone absolutorium dla Zarządu.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:

- do Zarządu:

dh Łukasz Okoniewicz – Prezes

dh Tomasz Rykaczewski – Naczelnik

dh Mariusz Okoniewicz – Skarbnik

dh Kamil Kamiński - Sekretarz

dh Paweł Maciołek – Gospodarz

dh Piotr Kuczyński – Członek Zarządu

dh Marek Zieliński – Członek Zarządu

- do Komisji Rewizyjnej:

dh Jan Babski – Przewodniczący

dh Dariusz Karkut – Członek

dh Adrian Jabłoński – Członek

- na Delegata na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Łukasz Okoniewicz

- na Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP – dh Tomasz Rykaczewski

W ramach wystąpień zaproszonych gości głos zabrał dh Tomasz Ewertowski który pogratulował Zarządowi uzyskanego absolutorium a nowym osobom w Zarządzie wyboru. Stwierdził, że bardzo ważna jest współpraca z Radą Sołecką i dziękował za zaangażowanie druhów w działaniach na rzecz mieszkańców sołectw Omule i Czerlin. Życzył bezpiecznych wyjazdów do akcji. Podkreślał ważną rolę jednostek OSP w wychowaniu młodego pokolenia strażaków, którzy muszą być odpowiedzialni i sumiennie wypełniać postawione zadania. Wójt jest formalnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców gminy, ale bez druhów z jednostek OSP zapewnienie tego bezpieczeństwa nie byłoby możliwe.

Dh st. kap. Krzysztof Rutkowski w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Iławie dziękował za działalność jednostki w tym za zaangażowanie w walkę z pandemią. Zaznaczył, że sprzętu pożarniczego w jednostce jest coraz więcej i jest dobra prewencja zabezpieczające przed pożarami. Zapowiedział podjęcie prac związanych z termomodernizacją budynku remizy OSP. Zostały na ten cel pozyskane środki finansowe z MSWiA.

Marian Golder podziękował za zaproszenie na zebranie i gratulował dobrej działalności jednostki.

Tomasz Golder pogratulował Zarządowi wyboru i podkreślił jak bardzo straż jest potrzebna mieszkańcom. Druhowie OSP są pierwsi do pomocy. Mieszkańcy bardzo dobrze postrzegają działalność tej jednostki.

Prezes dh Łukasz Okoniewicz dziękował za okazane zaufanie i wybór.

Ostatnim punktem obrad było wystąpienie Przewodniczącego zebrania, d-ha Eugeniusza Klejna, który podziękował druhom za uczestnictwo w obradach. Zaznaczył, że w zebraniu, jak zawsze, uczestniczy dh Tadeusz Zieliński, który ma 92 lata i od ok. 75 lat jest strażakiem. Pełnił w swoim życiu zarówno funkcję Prezesa OSP jak i Sołtysa. Wyraził wielki szacunek dla jego postawy. Jednostka OSP w Omulu ma ponad 100-letnią historię działalności i ważny jest szacunek dla tej tradycji, szczególnie u najmłodszych druhów. Życzył wszystkim owocnej, wspólnej i zgodnej działalności.