Piątek, 9 lipca br. był dniem walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Prątnicy. Obrady otworzył Prezes jednostki dh Waldemar Golder, który na wstępie powitał zaproszonych gości:

d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP,

mł. bryg. Mariusza Osmańskiego – przedstawiciela Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, Pana Mariana Golder – Radnego Powiatu Iławskiego, Pana Jana Kowalkowskiego – Radnego Gminy Lubawa i Sołtysa Prątnicy, Pana Stanisława Kowalkowskiego – Sołtysa Fijewa, Członków Rady Sołeckiej, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Przewodniczącą Panią Sylwią Klejna, Pana Dariusza Liberackiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy,  lokalnych przedsiębiorców, a także zebranych druhów, druhów wspierających i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Na Przewodniczącą zebrania została wybrana dh Magdalena Kowalkowska. Protokolantem wybrano dh Adama Grabowskiego.   

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W roku 2020 zostały pozyskane środki finansowe na zakup nowego sprzętu (min. węży ssawnych, drabiny pożarniczej, radiotelefonu), ubrań specjalistycznych i hełmów. Wykonane też zostały prace porządkowe w remizie. Podsumowując swoje sprawozdanie Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:

- do Zarządu:

dh Waldemar Golder – Prezes

dh Radosław Nowakowski - Naczelnik

dh Konrad Buńka – Zastępca Naczelnika

dh Jan Rzemiński – Skarbnik

dh Adam Grabowski - Sekretarz

dh Rafał Breński – Gospodarz

dh Barbara Łabacka – Kronikarz

dh Monika Dąbrowska – Członek Zarządu

- do Komisji Rewizyjnej:

dh Paweł Zakrzewski – Przewodniczący

dh Magdalena Kowalkowska – Członek

dh Renata Ziółkowska – Członek

- na Delegata na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Waldemar Golder

- na Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP – dh Radosław Nowakowski

Dh Waldemar Golder – Prezes jednostki OSP w imieniu całego Zarządu podziękował druhom za dokonany wybór i udzielone zaufanie oraz zapewnił, że dołożą wszelkich starań aby jednostka działała jak najlepiej i rozwijała się.

Kolejnym, bardzo miłym, punktem zebrania było wręczenie odznaczeń za wieloletnią służbę w OSP. Dh Tomasz Ewertowski wraz z mł. bryg. Mariuszem Osmańskim wręczyli odznaki:

druhowi Benedyktowi Golder – za 55 lat służby

druhowi Janowi Rzemińskiemu – za  50 lat służby

druhowi Waldemarowi Golder – za 25 lat służby

W ramach wystąpień zaproszonych gości głos zabrał dh Tomasz Ewertowski, który krótko opisał skalę działalności OSP w Gminie Lubawa. Wyraził zadowolenie z pozyskania środków z WFOŚiGW i z MSWiA na zakup nowego sprzętu i ubrań specjalistycznych. Jednostki są dobrze wyposażone i wyszkolone. Podkreślił wielki szacunek społeczeństwa dla strażaków którzy swój wolny czas poświęcają na działalność na rzecz lokalnej społeczności. Cieszy dobra współpraca z Radą Sołecką, KGW i Szkołą Podstawową. Poinformował, że podjęte zostaną starania o pozyskanie nowego  lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki na 100-lecie jej działalności, które przypadnie w 2023 roku. Złożył gratulacje ustępującemu Zarządowi uzyskanego absolutorium a nowemu Zarządowi wyboru. Gratulował odznaczonym druhom wytrwałości w służbie. Życzył wszystkim powodzenia i jak najmniejszej ilości wyjazdów do pożarów i zagrożeń.

Młodszy brygadier Mariusz Osmański w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Iławie dziękował za działalność jednostki, w tym za zaangażowanie w walkę z pandemią, za poświęcony prywatny czas. Podkreślił, że zadania wykonywane są wzorowo i że liczy na dalszą, dobrą współpracę.

Na końcu zebrania miała miejsce bardzo miła niespodzianka. Sołtys Jan Kowalkowski wraz z Radą Sołecką przekazali na ręce druhów Waldemara Golder i Adama Grabowskiego statuetkę z podziękowaniami dla jednostki OSP w Prątnicy za działania na rzecz mieszkańców oraz prezent – dwie tłumice.