Ostatnia sobota, 26 czerwca br. była wyjątkowym dniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach. W tym dniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Obrady otworzył Prezes jednostki dh Zbigniew Kłosowski. Przywitał zebranych druhów, bardzo liczne grono osób wspierających a szczególnie zaproszonych gości:

d-ha Juliana Lemiecha – Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Vice Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,

d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP,

d-ha Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego Związku OSP RP,

Ks. Szczepana Modliborskiego – Proboszcza parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Kazanicach,

aspiranta sztabowego Zenona Grochowieckiego - przedstawiciela Komendanta Powiatowego PSP w Iławie,

młodszego brygadiera Rafała Melnyk – funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie,

starszego brygadiera w stanie spoczynku Macieja Jasińskiego – byłego Komendanta Powiatowego PSP w Iławie,

Pana Jana Laskowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Lubawa,

Pana Stanisława Wiśniewskiego – Sołtysa Kazanic,

Panią Emilię Grzybowską – Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Kazanicach.

Na początku obrad symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć druhów którzy w ostatnim roku odeszli na wieczną służbę – dh Jan Grzybowski, dh Stanisław Dobrowolski, dh  Leon Jastrzębski – wieloletni Skarbnik i Członek Zarządu jednostki, dh Józef Ziółkowski.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Jan Laskowski.

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W roku 2020 zostały pozyskane środki finansowe na zakup nowego sprzętu i ubrań specjalistycznych. W podsumowaniu swojego sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:

- do Zarządu:

dh Zbigniew Kłosowski – Prezes

dh Wojciech Pokojski - Wiceprezes

dh Szymon Borkowski – Naczelnik

dh Adrian Jankowski – Skarbnik

dh Paweł Jankowski - Sekretarz

dh Mikołaj Dobrowolski – Gospodarz

- do Komisji Rewizyjnej:

dh Wojciech Górski – Przewodniczący

dh Zbigniew Lenckowski – Członek

dh Oliwia Januszewska – Członek

- na Delegata na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Szymon Borkowski

- na Delegata do Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP – dh Zbigniew Kłosowski

W ramach wystąpień zaproszonych gości głos zabrał dh Julian Lemiech, który złożył gratulacje dla wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz omówił projekt Ustawy o OSP. Projekt ten został przyjęty negatywnie przez środowisko OSP. Projekt szeroko reguluje zagadnienia działalności OSP ale brak jest projektów aktów wykonawczych które uszczegółowiałyby proponowane przepisy, co może prowadzić do braku możliwości spełniania wyśrubowanych wymagań i likwidacji niektórych jednostek OSP. Dobrym rozwiązaniem jest dodatek emerytalny, który ma przysługiwać po 25 latach aktywnej działalności w OSP.  

Kolejny głos zabrał dh Tomasz Ewertowski który stwierdził, że Gmina Lubawa jest nasycona jednostkami OSP. Jednostki są dobrze wyposażone i wyszkolone. Podkreślił wielki szacunek społeczeństwa dla strażaków. Cieszy dobra współpraca z KGW i Radą Sołecką. Jest bardzo dobra relacja zarówno z wojewódzkimi jak i powiatowymi strukturami PSP. W tym miejscu podziękował mł. bryg. Rafałowi Melnyk za owocną współpracę. Złożył gratulacje wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Z radością przyjmuje wiadomości o przyjęciu nowych członków OSP jak i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Aspirant sztabowy Zenon Grochowiecki dziękował za działalność jednostki OSP w Kazanicach w tym za zaangażowanie w walkę z pandemią, za aktywny udział w szkoleniach, profesjonalizm w działaniach. Życzył samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym strażaków ochotników.

Ksiądz Szczepan Modliborski podziękował za oddaną pracę druhów z jednostki na rzecz parafii. Prosił o zaangażowanie się w służbę w czasie Odpustu Lipskiego. Podkreślił, że bardzo wszystkim brakuje czterech druhów zmarłych w ostatnim roku.

St. bryg. Maciej Jasiński dziękował za zaproszenie i zaznaczył, że to jest wielka przyjemność być wśród druhów z OSP Kazanice. Gratulował Zarządowi uzyskania absolutorium i wyboru na kolejną kadencję. Życzył jednostce i całemu ZOSP RP bezpiecznej i stabilnej działalności w kolejnych latach. Dziękował też gronu druhów wspierających za ich zaangażowanie.  

Mł. Brygadier Rafał Melnyk podkreślił, że jako osoba pochodząca z Kazanic cieszy się z dobrej działalności tej jednostki i z licznego grona druhów wspierających, którzy mają ogromny wpływ na rozwój jednostki.    

Ostatnim punktem obrad było wystąpienie Prezesa - d-ha Zbigniewa Kłosowskiego, który w imieniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej podziękował za zaufanie i wybór. Podziękował też druhom wspierającym i całej społeczności Kazanic za wsparcie organizacji obchodów 100-lecia jednostki, które odbyły się w dniu 24 sierpnia 2019 roku (z uwagi na pandemię nie było okazji aby takie podziękowania złożyć wcześniej).