W sobotę 26 czerwca br. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielkowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Obrady otworzył Prezes jednostki dh Roman Draszewski. Przywitał zebranych członków i sympatyków stowarzyszenia a szczególnie zaproszonych gości:

d-ha Juliana Lemiecha – Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Vice Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,

d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP,

d-ha Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego Związku OSP RP,

Ks. Szczepana Modliborskiego – Proboszcza parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Kazanicach,

aspiranta sztabowego Zenona Grochowieckiego - przedstawiciela Komendanta Powiatowego PSP w Iławie,

młodszego brygadiera Rafała Melnyk – funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Piotr Borkowski a Protokolantem dh Zbigniew Trzeszewski.

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W roku 2020 zostały pozyskane środki finansowe na zakup nowego sprzętu i ubrań specjalistycznych. Remiza została wyremontowana.
W podsumowaniu swojego sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:

- do Zarządu:

dh Roman Draszewski – Prezes

dh Piotr Borkowski – Naczelnik/Skarbnik

dh Zbigniew Trzeszewski – Zastępca Naczelnika

dh Roman Wyżlic – Gospodarz

dh Łukasz Draszewski – Członek Zarządu

dh Kamil Szulc – Sekretarz

dh Angelika Frydrych - Kronikarz

- do Komisji Rewizyjnej:

dh Janusz Rolka – Przewodniczący

dh Grzegorz Dobrzyński – Członek

dh Arkadiusz Brzozowski – Członek

- na Delegata na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Piotr Borkowski

- na Delegata do Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP – dh Roman Draszewski

W ramach wystąpień zaproszonych gości głos zabrał dh Julian Lemiech, który szeroko omówił projekt Ustawy o OSP jaki został przedstawiony przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Projekt ten został przyjęty negatywnie przez Zarząd Główny Związku OSP RP i liczne Zarządy Gminne. W każdym województwie zostały powołane opiniujące projekt i członkiem takiego zespołu w Województwie Warmińsko-Mazurskim jest dh Lemiech. Projekt szeroko reguluje zagadnienia działalności OSP ale brak jest projektów aktów wykonawczych które uszczegółowiałyby proponowane przepisy. Duże zainteresowanie budzi dodatek emerytalny, który ma przysługiwać po 25 latach aktywnej działalności w OSP. Podkreślił, że w omawianym projekcie brak jest zapisów regulujących kwestię nadawania sztandarów jednostkom OSP.  

Kolejny głos zabrał dh Tomasz Ewertowski który stwierdził, że do ogłoszonego projektu Ustawy o OSP wnoszone jest wiele uwag na etapie konsultacji, które są uwzględniane przez jego autorów. Zmiany zapisów idą w dobrą stronę. Zarząd Gminny Związku OSP RP uważa, ze dodatek emerytalny należy się wszystkim, starszym druhom OSP bo nie jest możliwe szczegółowe ustalenie kto kiedyś jeździł do akcji a kto np. opiekował się remizą i sprzętem. Należy wprowadzić zasadę składania oświadczeń o przynależności do OSP potwierdzonych przez np. dwóch świadków.                                                                 W dalszym ciągu swojego wystąpienia podkreślił, że Gmina Lubawa jest nasycona jednostkami OSP. Jest bardzo dobra współpraca zarówno z wojewódzkimi jak i powiatowymi strukturami PSP. Jednostka OSP Zielkowo jest jedną z najlepiej zorganizowanych w naszej gminie. Na uznanie zasługuje działalność jednostki na rzecz lokalnej społeczności i jej stały rozwój. Złożył gratulacje wybranemu Zarządowi.

Mł. Brygadier Rafał Melnyk dziękował za zaproszenie i podkreślił, ze cieszy się z dużej liczby młodych ludzi w jednostce tworzących Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.     

Aspirant sztabowy Zenon Grochowiecki dziękował za działalność jednostki OSP w Zielkowie. Podkreślał aktywny udział w ćwiczeniach, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa miejscowej ludności. Życzył wytrwałości w tej społecznej działalności.

Ksiądz Szczepan Modliborski dziękował za współpracę jednostki z parafią. Podkreślił, że druhowie są zawsze gotowi do współpracy i pomocy. Życzył dalszej owocnej działalności.

Dh Krzysztof Rutkowski gratulował wysokiego poziomu i skali działalności jednostki oraz sprawności w przeprowadzeniu zebrania.    

Kolejnym punktem wyło wręczenie podziękowań za aktywna działalność w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Wyróżnieni zostali: Damian Zakrzewski, Dominik Brzezicki, Zosia Zawadzka o Dominik Tasarz.

{gallerysampledata/2021/Zebrania_sprawozdawczo_wyborcze_2021/Zielkowo{/gallery}