25 czerwca br. o godzinie 19:00 w świetlicy w Rumienicy, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył Prezes jednostki Dh Tadeusz Mejka witając przybyłych gości: m.in.: Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie – bryg. Krzysztofa Tomanka, Komendanta Gminnego - kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie – dh Pawła Szauer, Proboszcza miejscowej Parafii ks. Sławomira Sporczyka, Dyrektor SP w Rumienicy- Monikę Lewandowską, radnego-  Rafała Chyrzyńskiego, sołtysa wsi – Jolantę Dybich, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich- Danutę Siemiątkowską oraz członków czynnych, honorowych i wspierających.

Na wstępie uczczono minutą ciszy pełniącego rolę skarbnika jednostki zmarłego druha Jana Krajewskiego.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrany został dh Tadeusz Mejka, natomiast na protokolanta dh Piotra Staniszewskiego. Następnie przedstawiono kolejno sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2020, sprawozdanie finansowe.

Na dzień 25.06.2021 r. Jednostka OSP Rumienica liczy 31 członków czynnych, 5 członków honorowych oraz 12 członków wspierających.

W 2020 roku jednostka brała udział w:
- 7 miejscowych zagrożeniach
- 3 wyjazdach gospodarczych

Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej członkowie udzielili Absolutorium i dokonali wyboru nowych władz. Do zarządu zgłoszono 7 kandydatów. Wyboru dokonywano głosując na każdego z podanych druhów kolejno. Ze zgłoszonych 7 kandydatów do zarządu jednostki OSP Rumienica dostało się 5 członków, którzy ukonstytuowali się w następujący sposób:
Prezes – dh Krzysztof Grabkowski
Naczelnik – dh Józef Chyrzyński
Skarbnik – dh Krzysztof Chorzelewski
Sekretarz – dh Piotr Staniszewski
Gospodarz – dh Klaudia Grabkowska

Nowo wybrany skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - dh Piotr Grabkowski
Członek Komisji – dh Henryk Mejka
Członek Komisji – dh Agnieszka Krajewska

Delegat na Zjazd: dh Józef Chyrzyński, przedstawiciel do Zarząd Gminnego: dh Krzysztof Grabkowski.

W kolejnym punkcie wręczono odznaczenia za wysługę lat:

- dh Piotr Staniszewski- 10 lat wysługi

- dh Krzysztof Grabkowski- 10 lat wysługi


W trakcie zebrania dyrektor SP w Rumienicy, przewodnicząca KGW w Rumienicy, oraz członkowie jednostki OSP Rumienica złożyli podziękowania i drobne upominki ustępującemu prezesowi OSP – dh Tadeuszowi Mejka.

W imieniu Komendanta PSP bryg. Krzysztof Tomanek podziękował ustępującemu  Zarządowi, którego niektórzy członkowie przez wiele lat pełnili funkcje w Zarządzie jednostki w Rumienicy i życzył przynajmniej tak samo dobrej działalności i współpracy nowo wybranemu zarządowi. Słowa podziękowania dla ustępujących z zarządu druhów skierowali także Wiceprezes ZG OSP RP oraz komendant Gminny.