Dnia 7 marca 2020 roku o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Prątnicy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Waldemar Golder.

Na początku zebrania uczczono minutą ciszy zmarłego członka zarządu druha Benedykta Czarneckiego. Następnie prezes powitał przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie a zarazem Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, przedstawiciela Komendy PSP w Iławie st. kpt. Kamila Szczecha, Komendanta Gminnego st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Kazimierza Chyzińskiego, Radnego Powiatowego Mariana Goldra,  radnego, a zarazem sołtysa wsi Prątnica Jana Kowalkowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prątnicy Dariusza Liberackiego, Proboszcza parafii Prątnica księdza kanonika Tomasza Mowińskiego, ogn. Pawła Wroszkowskiego, członków Rady Sołeckiej, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych przedsiębiorców, a także wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Radosław Nowakowski, natomiast protokolantem dh Adam Grabowski. W następnym punkcie odczytano sprawozdanie z działalności straży pożarnej za rok 2019, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.  

W ubiegłym roku sprawozdawczym jednostka OSP Prątnica zakupiła mundury wyjściowe dla Kobiecej Drużyny Pożarniczej, w których druhny brały udział w zebraniu.

Po odczytaniu sprawozdań druhowie jednogłośnie udzielili zarządowi OSP Prątnica absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. Przestawiono również plan działalności i plan finansowy na rok 2020.

W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni na zebranie goście.