9 lutego 2019 roku o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej w Łążynie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.  Zebranie otworzył Prezes jednostki  dh Tomasz Józefowicz witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisława Kastrau, przedstawiciela Komendy PSP w Iławie Jakuba Zecha, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Benedykta Czarneckiego, Radnego Karola Kuczyńskiego, Sołtysa wsi Joannę Krajewską, delegację miejscowego Klubu Seniora oraz wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Tomasz Józefowicz, natomiast protokolantem dh Monika Kuczyńska.  

Sprawozdanie z działalności straży za rok ubiegły oraz sprawozdanie finansowe przedstawił dh Tomasz Józefowicz, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał dh Lucjan Bartkowski sprawozdanie finansowe dh, następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. Przestawiono również plan działalności i plan finansowy na rok 2019.

W ostatnim punkcie zebrania głos zajęli zaproszeni goście, po czym zakończyła się część oficjalna.