Dnia 16.03.2018 r. o godz. 17:00 w strażnicy w Rakowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017 Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.

Zebranie otworzył Prezes dh Zbigniew Kozłowski witając przybyłych gości:

Wójta Gminy Lubawa a jednocześnie Prezesa ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, Wicestarostę Iławskiego dh Stanisława Kastrau, Komendanta Gminnego dh Krzysztofa Rutkowskiego, kpt. Piotra Szysler, członka ZG ZOSP RP w Lubawie dh Jana Ewertowskiego Radną Gminy Lubawa Annę Guzowską oraz Sołtys wsi Rakowice Lucynę Kuczyńską.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano naczelnika jednostki dh Tomasza Leduchowskiego, który przedstawił porządek zebrania oraz sprawozdanie z działalności OSP za rok poprzedni. Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy na rok bieżący odczytał skarbnik dh Krzysztof Junker, natomiast sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej przedstawił  dh Krzysztof Krawczyk.

Następnie udzialono jednostce OSP Rakowice absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

Na zakończenie zebrania głos zajęli: Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski, Starosta Powiatu Iławskiego– dh Stanisław Kastrau oraz przedstawiciel KP PSP w Iławie kpt. Piotr Szysler.