Dnia 23.02.2018 r . w świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej jednostki OSP Byszwałd.
Zebranie otworzył Prezes dh Jan Ewertowski witając przybyłych gości: zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Krzysztofa Tomanka, st. bryg. Macieja Jasińskiego  emerytowanego  Komendanta PSP w Iławie,Wójta Gminy Lubawa, dh Tomasza Ewertowskiego,  Wicestarostę  Powiatu  Stanisława Kastrau, Członka  Zarządu Woj. OSP RP  Juliana Lemiecha,Komendanta Gminnego kpt.Krzysztofa Rutkowskiego, st. asp. Zenona Grochowieckiego z PSP, członków Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie, Dyrektora szkoły Podstawowej  Artura Długosza, Sołtysa wsi Elżbietę Treder, Radnego - Mirosława Tomaszewskiego, proboszcza parafii Szczepana Modliborskiego, a także członków czynnych, zwyczajnych oraz członków MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Mirosława Tomaszewskiego, natomiast na protokolanta dh Jerzego Żuralskiego.
Sprawozdanie z działalności OSP odczytał dh Bogdan Wyzlic. Stan  osobowy jednostki: 36  czynnych, 7-  honorowych , wspierających - 25. Jednostka uczestniczyła w 5 akcjach  ratowniczych.Sprawozdanie finansowe przedstawiała – druhna  Elżbieta Tomaszewska, skarbnik OSP Byszwałd, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej dh Adam Buczkowski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części zebrania głos zajęli: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski ,zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie . bryg. Krzysztof Tomanek , dh Julian Lemiech oraz  starosta  Stanisław Kastrau.
Na zakończenie oficjalnej części Walnego Zebrania Sprawozdawczego wręczono druhom odznaczenia. Za  5 lat  służby  Rafał Chudzinski i 30 lat Adamowi  Buczkowskiemu. Delegaci  udzielili  jednogłośnie  absolutorium  Zarządowi  za rok 2017.