16 lutego br. o godzinie 18:30 w strażnicy w Szczepankowie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Marian Śliwiński witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, Wójta Gminy Lubawa dh Tomasza Ewertowskiego, przedstawiciela PSP w Iławie mł. asp. Gracjana Wróblewskiego, radnego Karola Kuczyńskiego, sołtys wsi Danutę Wiśniewską, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich  Grażynę Gruźlewską oraz członków czynnych, honorowych i wspierających, a także członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Mariana Śliwińskiego, natomiast na protokolanta dh Mirosława Ismer, który odczytał plan finansowy. Plan działalności OSP Szczepankowo przedstawił natomiast dh Przemysław Karpiński.

Do komisji mandatowej wybrano: dh Mariusza Ulkowskiego, dh Joannę Dymczyk oraz dh Tomasza Krulikowskiego.

Skład komisji uchwał i wniosków: dh Przemysław Karpiński, dh Dawid Muszyński, dh Tomasz Szczawiński.

Po odczytaniu sprawozdania komisji rewizyjnej przez dh Jana Patalon- przewodniczącego komisji członkowie OSP udzielili absolutorium zarządowi jednostki.

Następnie głos zajął mł. asp. Gracjan Wróblewski. Przekazał on w imieniu Państwowej Straży Pożarnej podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie, następnie przemawiał Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski