Dnia 3 marca 2017 r . w strażnicy w Rakowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył Prezes dh Zbigniew Kozłowski witając przybyłych gości: Wójta Gminy Lubawa, a zarazem Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, Komendanta Gminnego kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, członka Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Jana Nehring, , sołtys wsi Lucynę Kuczyńską, radną Annę Guzowską, a także członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowicach.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Łukasza Gembę, natomiast na protokolanta dh Damiana Sikora.

Sprawozdanie z działalności OSP, Komisji Rewizyjnej oraz plan działalności plan finansowy na rok 2017 odczytał dh Tomasz Leduchowski, sprawozdanie finansowe – dh Krzysztof Junker- skarbnik OSP Rakowice.

Następnie udzielono absolutorium dla Zarządu OSP Rakowice za poprzedni rok sprawozdawczy.

W dalszej części zebrania głos zajęli: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski oraz Komendant Gminny kpt. Krzysztof Rutkowski, sołtys wsi Lucyna Kuczyńska oraz radna Anna Guzowska.

Na zakończenie oficjalnej części Walnego Zebrania Sprawozdawczego wręczono druhom odznaczenia. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dla druha Jerzego Kuczyńskiego, Odznaczenia Wzorowy Strażak dla druha Damiana Sikora i Marcina Sikora.