Dnia 03.03.2017 r . w świetlicy wiejskiej w Targowisku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył Prezes dh Krzysztof Kasprowicz witając przybyłych gości: Wójta Gminy Lubawa, a zarazem Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, Skarbnika Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Katarzynę Grzechowiak, Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, członka prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Jana Nehring, sołtys wsi Karolinę Wiśniewską, Radną Annę Guzowską, a także członków czynnych, zwyczajnych, honorowych oraz wspierających Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha prezesa Tadeusza Raszkowskiego, natomiast na protokolanta dh Tomasza Machulskiego.

Przed odczytaniem porządku zebrania druh Tadeusz Raszkowski poprosił wszystkich o wstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych w poprzednim roku sprawozdawczym druhów: Włodzimierza Burzyńskiego, Stanisława Brodowskiego oraz Jerzego Twardego.

Sprawozdanie finansowe odczytał dh Andrzej Machulski- skarbnik jednostki OSP Targowisko natomiast Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej dh Jerzy Kasprowicz. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

Na zakończenie zebrania głos zajęli: Wójt Gminy Lubawa, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasz Ewertowski oraz Komendant Gminny - kpt. Krzysztof Rutkowski.