24 lutego br. w strażnicy w Rożentalu, odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka OSP Rożental jest jedną z wiodących jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Powiatu Iławskiego.

Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Piotr Nadolski witając przybyłych gości: Komendanta Powiatowego PSP Iławie st. bryg. Macieja Jasińskiego, kpt.  emeryt. Konrada Krajewskiego z Ostródy, kpt. Krzysztofa Szałkowskiego z PSP Nowe Miasto Lub, Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego, członka Zarządu Gminnego Jana Ewertowskiego, skarbnika Z.G. ZOSP RP w Lubawie dh Katarzynę Grzechowiak, sołtysa wsi dh. Wojciecha Kasprzyckiego, Proboszcza Parafii ks. Zdzisława Licznerskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej - Marka Józefowicza, oraz członków czynnych, honorowych i wspierających.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrany został dh  Paweł Szauer, natomiast na protokolanta dh Zuzanna Łubkowska. Po przedstawieniu i przyjęciu  sprawozdań wyświetlony został film przedstawiający działalność jednostki OSP Rożental w 2016 r. 

Można na nim było zobaczyć akcje ratowniczo-gaśnicze w których druhowie brali udział. W 2016 roku łącznie alarmowo jednostka wyjeżdżała: 9 razy do pożarów, 32 razy do miejscowych zagrożeń/wypadków oraz 2 razy do fałszywych alarmów (w dobrej wierze).

Jednostka OSP Rożental liczy 42 członków czynnych, 3 honorowych oraz 78 wspierających. W jednostce są dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Żeńska drużyna zajęła I miejsce podczas zawodów gminnych w Rumienicy i I miejsce podczas zawodów na szczeblu powiatu.  

Aktualny Zarząd OSP Rożental przez okres jednego roku swojej działalności, wykonał szereg  inwestycji. Dokonano przede wszystkim przebudowy i odnowienia pomieszczeń. Wiele zadań wykonali sami strażacy, co znacznie obniżyło koszty modernizacji. Do remontu dołożył się samorząd gminy. W  remizie zainstalowano centralne ogrzewanie, dokonano remontu łazienek i wymalowano  wewnątrz budynku, wylano  posadzki w boksach garażowych, wymieniono drzwi itd.

Dzięki sponsorom w pomieszczeniu socjalnym znalazła się lodówka, pralka, telewizor, zamontowano specjalne szafy suszarnicze (izotermy), które służą do suszenia i przewietrzania odzieży używanej przy wykonywaniu czynności przez strażaków, szczególnie, gdy zadania wykonywane są na wolnym powietrzu. Koszt prac wykonanych przez druhów OSP Rożental to kwota 47  835 złotych.

Remiza w  Rożentalu jest obecnie jedną z najlepiej wyposażonych obiektów strażackich w regionie, a druhowie jednostki OSP KSRG Rożental  posiadają wysokie umiejętności i kwalifikacje ratownicze. 

Minutą ciszy uczczono pamięć  czterech  druhów: Kazimierza Jaroszewskiego, Macieja Deptułę, Jana  Berenta i Franciszka Galińskiego.

Podczas zebrania Komendant Powiatowy PSP za pomocą środków audiowizualnych   dokonał analizy systemu ratowniczego na terenie naszego powiatu iławskiego.

Prezes ZG i jednocześnie jako wójt podziękował druhnom i druhom za dyspozycyjność i gotowość służenia innym. 

Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Joachima Dutkiewicza -przewodniczącego komisji, delegaci udzielili jednogłośnie Absolutorium.

Na zakończenie Walnego Zebrania druhowie odśpiewali 100 lat dla druha Alojzego Szałkowskiego, który otrzymał odznakę za 70 lat służby z rąk Komendanta PSP  st. bryg. Macieja Jasińskiego i Prezesa ZG OSP RP Tomasza Ewertowskiego.

Wzorowy strażak otrzymali: Marek Junkier, Tomasz Tomaszewski

5 lat służby - Łukasz Kowalski, Szymon Dreszler, Wojciech Wiśniewski, Tomasz Tomaszewski, Dariusz Wilniewiec

15 lat - Jarosław Petrikowski, Andrzej Petrikowski

20 lat - Robert Szauer

30 lat  - Alojzy Guzowski

45 lat  - Józef Tomaszewski

50 lat - Jan Nadolski i Edward Sędzikowski

70 lat  - Alojzy Szałkowski 

 

Materiał, zdjęcia: Marian Żuchowski