Dnia 17.02.2017 r . w świetlicy wiejskiej w Rumienicy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył Prezes dh Tadeusz Mejka witając przybyłych gości: dh Stanisława Kastrau – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie pełniącego jednocześnie funkcję Wicestarosty Iławskiego, Przedstawiciela PSP mł. ogn. Gracjana Wróblewskiego, Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, członka prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Jana Ewertowskiego oraz członka Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Józefowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rumienicy Agnieszkę Fafińską, Przedstawicieli Firmy PLAST-FOL Sp. z o.o. Michała Tykarskiego i Waldemara Babskiego, Sołtysa wsi Mariusza Krajewskiego, Radnego Józefa Senkowskiego, a także członków czynnych, zwyczajnych oraz członków MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumienicy.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha prezesa Tadeusza Mejkę, który przedstawił sprawozdanie z działalności OSP, natomiast na protokolanta dh Piotra Staniszewskiego. Sprawozdanie finansowe odczytał dh Jan Krajewski- skarbnik jednostki OSP Rumienica. Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

W dalszej części zebrania głos zajęli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisław Kastrau, Komendant Gminny - kpt. Krzysztof Rutkowski oraz przedstawiciele firmy PLAST-FOL Sp. z o.o. Michał Tykarski i Waldemar Babski.

Na zakończenie oficjalnej części Walnego Zebrania Sprawozdawczego wręczono odznaczenia za wysługę lat druhom: Czesławowi Szczepkowskiemu- 35 lat wysługi, Mariuszowi Krajewskiemu- 10 lat wysługi, Krzysztofowi Grabkowskiemu- 5 lat wysługi, Krzysztofowi Kanicz- 5 lat wysługi, Pawłowi Kryżba- 5 lat wysługi, Łukaszowi Staniszewskiemu- 5 lat wysługi.

 

UWAGA!

OSP Rumienica informuje, iż po zebraniu została znaleziona złota obrączka! Obrączkę można odebrać u Pana Tadeusza Mejka.