11 lutego  br. w świetlicy wiejskiej w Złotowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie. Zebranie otworzył Prezes miejscowej jednostki Dh Jan Licznerski witając przybyłych gości: Przedstawiciela PSP  w Iławie – kpt. Kamila Szczecha, Komendanta Gminnego kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotowie Panią Justynę Kwiatkowską, byłego Dyrektora Pana Edwarda Balewskiego. 

Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Witold Empel , który przeprowadził zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. a protokolantem Andrzej Szulwic .

Przedstawiono Sprawozdanie z działalności OSP za 2016 r. W roku  sprawozdawczym druhowie z OSP Złotowo brali udział  w 26 akcjach. Należy nadmienić ,że jednostka  OSP Złotowo należy  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego , którego  celem ja jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 

Po odczytaniu stosownych sprawozdań  członkowie  OSP Złotowo jednogłośnie udzielili absolutorium  Zarządowi. W  tym  roku  za  15 lat służby  odznakę otrzymał  Jan Jarząbek. Za 5 lat Daniel Cyrankowski, Daniel Szulwic oraz  Krzysztof Nierzwicki

(materiał, zdjęcia - MZ)