Dnia 20.01.2017r . w świetlicy wiejskiej w Prątnicy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył Naczelnik dh Radosław Nowakowski witając przybyłych gości: Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, vice prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie Benedykta Czarneckiego, radnego i sołtysa wsi Jana Kowalkowskiego, radnego powiatowego Mariana Golder oraz członków czynnych, honorowych i wspierających, a także członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i nowo powstałej Kobiecej Drużyny Pożarniczej.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano prezesa OSP - Waldemara Golder, natomiast na protokolanta dh Adama Grabowskiego.

Sprawozdania zostały odczytane przez następujące osoby:

- sprawozdanie finansowe i z działalności OSP - dh Konrad Buńka

- sprawozdanie z komisji rewizyjnej - dh Paweł Zakrzewski

Plan działania na rok bieżący został przedstawiony przez druha Mateusza Marszelewskego

Następnie głos zajeli kolejno v-ce prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie - Benedykt Czarnecki, Komendant Gminny - kpt. Krzysztof Rutkowski, Radny Powiatowy - Marian Golder na końcu głos zabrał sołtys i radny - Jan Kowalkowski. 

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie kwiatów dla Pań, które zdecydowały sie utworzyć Kobiecą Drużynę Pożarniczą, następnie Rada Sołecka wsi Prątnica przekazała na ręce prezesa Waldemara Golder podarunek na potrzeby jednostki.

Ostatnim punktem części oficjalnej zebrania było wręczenie odznaczeń za wysługę lat druhom OSP Prątnica: dh Rafał Breński - XV lat, dh Marcin Kowalkowski - X lat