img 3180 

24 czerwca 2016r. w restauracji „Zielony Zakątek” w Lubstynku odbył się Zjazd Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarniczych RP. Zaproszonych na Zjazd zostało 35 delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubawa, ustępujący Zarząd Gminny, zasłużeni działacze Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Gminnego Oddział ZOSP RP w Lubawie druh Tomasz Ewertowski. Na początku uczczono chwilą ciszy pamięć działaczy Związku zmarłych w okresie od poprzedniego Zjazdu, następnie przywitano przybyłych gości m.in.: Macieja Jasińskiego- Komendanta Powiatowego Państwej Straży Pożarnej, Stanisława Kastrau- Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Henryka Zakrzewskiego oraz Juliana Lemiecha- Członków Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie oraz księdza Dziekana Marcina Staniszewskiego. W dalszej części Zjazdu Prezes Zarządu wybrał kandydata na przewodniczącego- druha Benedykta Czarneckiego oraz sekretarza obrad Zjazdu- Żanetę Wiśniewską .

Przewodniczący zapoznał zebranych z regulaminem Zjazdu oraz porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie bez poprawek. Zaproponował również składy komisji zjazdowych (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków) i poprosił o rozpoczęcie pracy komisji.

Do komisji mandatowej wybrano jednogłośnie:

przewodniczący- Witold Empel , sekretarz-Eugeniusz Kleina, członek- Monika Kuczyńska.

Do komisji wyborczej wybrano jednogłośnie:

przewodniczący- Robert Szauer, sekretarz- Tomasz Leduchowski, członek- Radosław Nowakowski.

Do komisji uchwał i wniosków wybrano jednogłośnie:

przewodniczący- Katarzyna Grzechowiak, sekretarz- Andrzej Karpiński, członek- Piotr Rafiński.

Przegłosowano również, że wybory odbędą się jawnie, w związku z tym nie powołano komisji skrutacyjnej.

W dalszej części Zjazdu Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP wraz z Komendantem Powiatowym PSP Maciejem Jasińskim dokonali wręczenia podziękowań w formie upominków dla wyróżnionych działaczy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Głos zajął druh Tomasz Ewertowski. Prezes poprosił ksiądza Dziekana Marcina Staniszewskiego o pozostanie kapelanem strażaków z Gminy Lubawa. Ksiądz Dziekan Marcin Staniszewski wyraził zgodę na pozostanie kapelanem strażaków oraz podziękował o obdarzone zaufanie i obiecał codzienną modliwę za strażaków z wszystkich jednostek OSP Gminy Lubawa.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2011-2016 złożył Prezes Zarządu Gminnego druh Tomasz Ewertowski.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał przewodniczący komisji druh Jan Nehring, który złożył jednocześnie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Druh Czarnecki poprosił przewodniczącego komisji mandatowej o przedstawienie sprawozdania z pracy komisji. Druh Witold Empel odczytał sprawozdanie komisji, w którym stwierdzono, że na ogólną liczbę 35 delegatów w zjeździe uczestniczy 32, co stanowi 91,4 % w związku z tym Zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Kolejnym punktem Zjazdu była dyskusja, głos zabrał Komendat PSP Maciej Jasiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP- Stanisława Kastrau oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Henryk Zakrzewski.

Sprawozdanie z pracy komisji wyborczej złożył przewodniczący druh Robert Szauer, który przedstawił do zatwierdzenia przez Zjazd skład nowego Zarządu Gminnego, kandydatów do komisji rewizyjnej oraz kandydatów na delegatów do Zjazdu Oddziału Powiatowego.

Druhna Katarzyna Grzechowiak złożyła sprawozdanie z pracy komisji uchwał i wniosków, zaproponowała zjazdowi uchwał w sprawach:

  • Rozpatrzenia sprawozdania z działalności zarządu i komisji rewizyjnej Gminnego ZOSP RP w okresie sprawozdawczym oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
  • Powołana w skład Zarządu Oddziału Gminnego przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, instytucji współpracujących ze związkiem
  • Zatwierdzenia składu Zarządu Gminnego
  • Określenia liczby członków komisji rewizyjnej oraz ich wyboru
  • Wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
  • Uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego na lata 2016-2021
  • Ustalenia osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym na lata 2016-2021.

Projekty uchwał zostały kolejno odczytane i przez przewodniczącego Zjazdu poddawane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzono zaproponowane przez komisję wyborczą skłąd Zarządu Oddziału Gminnego . Nastepnie przewdoniczący Zjazdu druh Benedykt Czarnecki ogłosił przerwę i poprosił nowo wybranych członków Zarządu i komisji rewizyjnej o udanie się do osobnej sali celem ukonstytuowania się, a także wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego oraz delegatów na Zjazd Powiatowy.

Po przerwie przewdoniczący zebrania odczytał nowo wybrany skład Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie:

PREZES – druh Tomasz Ewertowski,

WICEPREZES- druh Benedykt Czarnecki,

WICEPREZES- druh Paweł Szauer,

KOMENDANT GMINNY- druh Krzysztof Rutkowski,

SEKRETARZ- druh Jerzy Żuralski,

SKARBNIK- druhna Katarzyna Grzechowiak,

CZŁONEK PREZYDIUM- druh Jan Ewertowski.

Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się następująco:

PRZEWODNICZĄCY- druh Jan Nehring,

CZŁONEK- druh Jan Licznerski,

CZŁONEK- druh Piotr Borkowski.

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego:

druha Tomasz Ewertowski,

druh Tadeusz Mejka,

druh Krzysztof Rutkowski,

druh Piotr Nadolski,

druh Benedykt Czarnecki,

druh Witold Empel.

Delegatami na Zjazd Powiatowy ZOSP RP zostali:

druh Tomasz Ewertowski,

druh Krzysztof Rutkowski,

druh Zbigniew Kłosowski,

druh Jan Ewertowski,

druh Tadeusz Mejka,

druh Benadykt Czarnecki,

druh Piotr Nadolski,

druh Witold Empel,

druh Jerzy Żuralski.

Na zakończenie druh Benedykt Czarnecki podziękował uczestnikom Zjazdu i członkom komisji za sprawne przeprowadzenie obrad i oddał głos nowo wybranemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie. Druh Tomasz Ewertowski podziękował za wybór i zaufanie oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę, a wszystkich druhów zachęcił do pracy i zaangażowania na rzecz Związku. Po tych słowach zabranie zostało zakończone.